Regulamin

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy

 

Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z:

 

(1)            Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2013.1422 j.t. z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś art. 8 przedmiotowej ustawy;

(2)            Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) o ochronie danych osobowych – stan prawny na dzień tworzenia Regulaminu;

(3)            Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U.2014.827 j.t.) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;

(4)            Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.) Kodeks Cywilny – w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem;

(5)            Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2013.611 j.t. z późn. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych;

 

 

 

§1. Zasady Ogólne

 

1.         Definicje pojęć i zwrotów używanych w niniejszym Regulaminie.

 

a.       kupticket.pl – znak towarowy, określający system rezerwacji i dystrybucji biletów na imprezy;.

 

b.       impreza – każde  zorganizowane  widowisko skierowane do publiczności, która odbywa się    w danym dniu i o danej godzinie;

 

c.       Organizator – osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem praw do imprezy i realizująca to prawo samodzielnie bądź poprzez inne osoby fizyczne lub prawne, które w jej imieniu zajmują się organizowaniem imprezy; w zakresie obsługi rezerwacji i dystrybucji biletów Organizator jest reprezentowany przez KupTicket (na mocy osobnej umowy łączącej obie strony), z tym że stroną w umowie kupna-sprzedaży biletów jest Organizator; szczególne warunki tej umowy są określone osobno dla każdego Organizatora i przesyłane są w jasnej i zrozumiałej formie, wyrażonej prostym językiem w wiadomości e-mail wysyłanej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową kupna – sprzedaży;

 

d.       system rezerwacji biletów, kupticket.pl zwany dalej systemem – jeden z elementów komputerowego serwisu Spółki, który umożliwia obsługę procesu rezerwacji przy wykorzystaniu algorytmu (procedur postępowania) będących własnością KupTicket i osób z nią współpracujących;

 

e.       użytkownik – każda osoba, która ukończyła trzynaście lat, nie podlega ograniczeniom zdolności do czynności prawnych wynikającym z czynników innych niż wiek i wykorzystuje system do dokonania rezerwacji w celu późniejszego nabycia biletów;

 

f.         zakres funkcjonalny systemu – aktualnie dostępne możliwości związane z działaniem systemu i otoczeniem techniczno-prawnym, które może mieć wpływ zarówno na szybkość, jak i sposób wykorzystania systemu przez KupTicket i użytkownika oraz pośrednio przez Organizatora;

 

g.       bilet – materialne lub niematerialne i jedyne potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z umowy kupna-sprzedaży; jest to także  uproszczone  oznaczenie  całokształtu procesu rezerwacji, zapłaty  i dystrybucji praw do wybranego przez użytkownika miejsca na imprezie; wejście na imprezę jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu;

 

h.       wydruk własny biletu – jedna z form biletu, traktowana na równi z klasycznym biletem, jednak fizyczne wykonanie tej formy biletu spoczywa na użytkowniku, który jest zobowiązany samodzielnie dokonać wydruku na odpowiedniej drukarce; dokonanie wydruku biletu jest równoznaczne z jego odbiorem osobistym.

Bilet jest dostępny do wydruku własnego po zalogowaniu się do systemu KupTicket w szczegółach danej rezerwacji, w zakładce Moje Konto; bilety nie są wysyłane e-mailem;

 

i.         konto bankowe – specjalnie utworzone przez Organizatora konto bankowe, na które wpływać będą opłaty za zamówione bilety;

 

j.         dystrybucja biletów – działania polegające na umożliwieniu odbioru (otrzymania) biletu użytkownikowi, który korzystając z systemu zarezerwował bilety na wybrane miejsca; niektóre formy odbioru mogą wymagać działań ze strony użytkownika, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność;

 

k.       koszyk – umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane bilety; bilety znajdujące się w koszyku są przyporządkowane danemu użytkownikowi;

 

l.         wybór miejsca – wskazanie przez użytkownika konkretnego miejsca na planie widowni, celem ewentualnego jego zarezerwowania;

 

m.     wstępna rezerwacja – przeniesienie wybranego miejsca do koszyka celem jego późniejszego nabycia na drodze zawarcia umowy kupna-sprzedaży prawa do tego miejsca;

 

n.       zawarcie umowy – moment, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie – w kroku 3 z 4 procesu rezerwacji - przycisk z napisem „kupticket.pl ”; od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w imprezie Organizatora; prawo to – po dokonaniu przez użytkownika odpowiedniej wpłaty - zostanie potwierdzone odpowiednim biletem; treść umowy wraz z wymaganymi przez prawo informacjami jest dostępna na stronie internetowej systemu; w zakresie dotyczącym osób, które ukończyły trzynaście lat, a nie osiągnęły jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych – uznaje się, iż poprzez fakt umożliwienia takiej osobie, przez jej przedstawiciela ustawowego, korzystania z komputera oraz dostępu do internetu i innych środków komunikacji wykorzystywanych przez system, przedstawiciel ustawowy zgadza się na zawarcie takiej umowy przez tę osobę;

 

o.       link rejestracyjny – specjalny (unikalny) ciąg znaków umieszczany w korespondencji do użytkownika, który pozwala na złożenie oświadczenia woli potwierdzającego zarejestrowania się w systemie zgodnie z Regulaminem;

 

p.       logowanie – proces autoryzowania użytkownika w systemie polegający na prawidłowym podaniu wymaganych informacji; zazwyczaj jest to identyfikator i hasło;

 

q.       kod rezerwacji – unikalny ciąg ośmiu znaków (cyfry i litery alfabetu angielskiego – bez znaków charakterystycznych dla języka polskiego), który identyfikuje zarezerwowane miejsca;

 

r.         numer odbiorczy – wartość liczbowa umożliwiająca zidentyfikowanie biletów zakupionych przez użytkownika – wartość ta jest unikalna w ramach jednej imprezy i wraz z kodem rezerwacji służy również weryfikacji odbierającego bez konieczności ujawniania jego danych osobowych;

 

s.       koszt rezerwacji –cena wskazana w sposób wyraźny, jaką płaci użytkownik z tytułu wykorzystania systemu do wygodnego rezerwowania biletów; opłata ta jest doliczana do ceny biletów i w razie ich nabycia nie podlega zwrotowi;

 

t.         koszt dystrybucji – opłata wskazana w sposób wyraźny, wynikająca z wybranego sposobu dostawy/odebrania biletów – w razie wykonania prawa zwrotu biletów za zwrotem jego ceny (§ 6 pkt 4)

– podlega zwrotowi zgodnie z niniejszym

 

u.       rezerwacja prowadząca – rezerwacja główna; w przypadku dokonania więcej niż jednej rezerwacji, możliwe jest połączenie jej z inną rezerwacją, wtedy rezerwacja główna definiuje pozostałym rodzaj i adres dostawy, dzięki łączeniu rezerwacji możliwe jest obniżenie kosztów przesyłki;

 

v.       inne opłaty - opłata wskazana w sposób wyraźny, jaką płaci użytkownik z tytułu skorzystania z wybranych funkcjonalności systemu.

 

2.         Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy (1) – określa się co następuje:

 

a.       zakres działania systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji użytkownika, a także obsłudze rezerwacji i dystrybucji prawa do miejsc na widowni imprezy Organizatora; elementem tej usługi są także czynności wykonywane przez Spółkę w trakcie procesów zmierzających do prawidłowej dystrybucji biletów, które stanowią materialne potwierdzenie wspomnianego prawa;

 

b.       zgodnie z testami przeprowadzonymi przez kupticket.pl wymagania techniczne związane z powyższą usługą nie odbiegają w żadnej mierze od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci internetowej; wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieci; jednak ze względu na różnorodność stosowanego oprogramowania i wynikające z tego możliwe nieprzewidziane zadziałanie systemu, kupticket.pl nie może gwarantować każdemu chętnemu użytkownikowi, iż będzie mógł zarezerwować wybrane przez siebie miejsce;

 

c.       użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działania w jakikolwiek sposób na szkodę zarówno kupticket.pl, Organizatora, systemu oraz innych użytkowników; każde przekroczenie obowiązującego prawa będzie przedmiotem wszczęcia wszelkich działań mających na celu ustalenie i ukaranie sprawcy;

 

d.       warunkiem użycia systemu przez użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, który jest podstawą korzystania z systemu; kupticket.pl wraz z Organizatorem zakładają, iż każdy użytkownik podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi rezerwacji i dystrybucji) ponosi tylko i wyłącznie użytkownik; do użytkownika należy także dbałość o zachowanie w tajemnicy przed innymi osobami wszelkich informacji służących jednoznacznej identyfikacji użytkownika i nabytych przez niego biletów; kupticket.pl ani Organizator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez użytkownika takich informacji;

 

3.         Wymogi techniczne, jakie powinno spełniać urządzenie użytkownika dla poprawnego funkcjonowania systemu:

 

a.       Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu musi spełniać następujące warunki:

 

            posiada zainstalowaną przeglądarkę stron html spełniającą standard protokołu Hypertext Transport Protocol;

 

              udostępnia zapis danych w plikach cookies danego urządzenia;

 

               umożliwia wykonywanie skryptów JavaScript (standard ECMAScript);

 

               umożliwia uruchamiania plików Shockwave Flash Object (SWF – format zamknięty grafiki wektorowej, stworzony dla Flasha przez Adobe);

 

              umożliwia drukowania plików Portable Document Format ( PDF - format plików obsługiwany przez program Addobe Reader)

 

b.       Przepustowość łącza internetowego zalecana jest powyżej 1Mb/s

 

c.       Bezpieczeństwo wszystkich działań użytkownika w sieci zależy w bardzo dużym stopniu od dbałości użytkownika o zabezpieczenie własnego komputera. Bez względu na metody bezpieczeństwa stosowane przez kupticket.pl , każdy użytkownik internetu ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego komputera i systemu operacyjnego, za co użytkownik odpowiada osobiście. kupticket.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dbałości użytkownika o bezpieczeństwo jego działań w sieci. Użytkownik powinien stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall. Elementy te zabezpieczają komputer przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci.

 

4.         Zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy (5) System odmawia sprzedaży biletów osobom, wobec których:

 

a)       zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707);

b)         zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny;

c)       zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.

 

§2. Rejestracja w systemie

 

1.         Do korzystania z systemu niezbędne jest zarejestrowanie się użytkownika w bazie danych. Rejestracja może zostać dokonana w dwóch trybach:

 

a.       tryb pełny – wymaga podania wszystkich danych, o które prosi system:

 

            identyfikator (zwany też loginem) – unikalna kombinacja znaków przyporządkowana danemu użytkownikowi; system weryfikuje każdy nowy identyfikator i nie dopuszcza do pojawienia się duplikatów; minimalna długość identyfikatora to 4, a maksymalna długość identyfikatora to 20 znaków alfanumerycznych;

 

              hasło – kombinacja znaków w założeniu znana wyłącznie posiadaczowi identyfikatora, która służy autoryzacji przy logowaniu; hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne; do zalogowania się w systemie niezbędne jest prawidłowe podanie identyfikatora i hasła;

 

               dane identyfikacyjne –  informacje  dotyczące  imienia,  nazwiska  i  adresu  e-mailowego rejestrowanego użytkownika; cała korespondencja elektroniczna będzie kierowana na podany adres e-mailowy, który dodatkowo służy weryfikacji oświadczeń woli, a także – pośrednio - tożsamości użytkownika;

 

               dane kontaktowo- adresowe – informacje dotyczące adresu użytkownika oraz numeru telefonu kontaktowego, służące realizacji niektórych opcji związanych z działaniem systemu w zakresie nabywania biletów (wysyłka listem poleconym, pocztą kurierską oraz inne sposoby wymagające pełnego adresu odbiorcy i/lub numeru telefonu kontaktowego);

 

              informacje o zainteresowaniach użytkownika poszczególnymi dyscyplinami i rodzajami imprez– służą określeniu profilu użytkownika jako potencjalnego widza poszczególnych imprez; użytkownik będzie informowany o mających się odbyć imprezach z wybranego zakresu, na które będzie można nabyć bilety przy użyciu systemu;

 

b.       tryb anonimowy – wymaga podania minimalnej ilości danych niezbędnych do korzystania z systemu:

 

       identyfikator (zwany też loginem) – unikalna kombinacja znaków przyporządkowana danemu użytkownikowi; system weryfikuje każdy nowy identyfikator i nie dopuszcza do pojawienia się duplikatów; minimalna długość identyfikatora to 4, a maksymalna długość to 20 znaków alfanumerycznych;

 

              hasło – kombinacja znaków w założeniu znana wyłącznie posiadaczowi identyfikatora, która służy autoryzacji przy logowaniu; hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne; do zalogowania się w systemie niezbędne jest prawidłowe podanie identyfikatora i hasła;

 

               dane kontaktowe – informacje dotyczące adresu e-mailowego rejestrowanego użytkownika; cała korespondencja elektroniczna będzie kierowana na podany adres e-mailowy, który dodatkowo służy weryfikacji oświadczeń woli, a także – pośrednio - tożsamości użytkownika; podanie numeru telefonu jest dobrowolne;

 

               informacje o zainteresowaniach użytkownika poszczególnymi dyscyplinami i rodzajami imprez– służą określeniu profilu użytkownika jako potencjalnego widza poszczególnych imprez; użytkownik będzie informowany o mających się odbyć imprezach z wybranego zakresu, na które będzie można nabyć bilety przy użyciu systemu;

 

2.         Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, system wysyła na podany przez użytkownika adres e- mailowy, potwierdzenie dokonania próby rejestracji wraz z informacją, co należy zrobić aby potwierdzić wolę zarejestrowania się w systemie. Brak potwierdzenia skutkuje odrzuceniem wniosku rejestracyjnego przez system i usunięcie – po upływie okresu ważności linku rejestracyjnego - danych podanych przez rejestrującego się z bazy. Nieotrzymanie takiej informacji przez użytkownika oznacza niedokonanie rejestracji. Ponieważ kupticket.pl nie jest w stanie wpływać na sprawność funkcjonowania sieci internetowej, nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki niedojścia rejestracji do skutku. W razie nieotrzymania maila z linkiem aktywacyjnym, zaleca się aby użytkownik sprawdził, czy mail taki nie został zakwalifikowany do tzw. spamu.

 

3.         Rejestracji nie można dokonać w inny sposób jak tylko wynikający z powyższych zasad. kupticket.pl ani Organizator nie dokonują rejestracji w imieniu stron trzecich i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niepożądane przez użytkownika skutki braku rejestracji w systemie.

 

4.         Każdy użytkownik, który dokonał rejestracji w trybie anonimowym, może w każdej chwili uzupełnić dane wymagane przez tryb pełny. Dokonanie odwrotnej operacji jest niemożliwe.

 

5.         Użytkownik, który korzysta z anonimowego trybu rejestracji dobrowolnie zgadza się na ograniczenia w możliwościach wykorzystywania systemu; szczególnie w zakresie dostępnych opcji odbioru biletów oraz zakresu reklamacji w razie zagubienia bądź zapomnienia informacji umożliwiających odbiór biletów przez użytkownika. Dopuszcza się - w razie braku opcji odbioru własnego dla danej imprezy - żądanie przez system podania przez użytkownika - zarejestrowanego w trybie anonimowym - adresu dostawy biletów.

 

6.         Ze względu na sposób działania systemu i specyfikę procesu rezerwacji i dystrybucji biletów, usunięcie rejestracji użytkownika z bazy danych systemu jest możliwe tylko i wyłącznie na jego żądanie wyrażone w formie co najmniej listu elektronicznego. Usunięcie takie jest możliwe tylko jeśli dany użytkownik nie dokonał dotychczas w systemie żadnej transakcji i nie obejmuje loginu takiego użytkownika. W innym przypadku możliwa jest jedynie blokada konta użytkownika.

 

7.         kupticket.pl zastrzega sobie możliwość samodzielnego usunięcia tych rejestracji, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu. Zarówno kupticket.pl, jak i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki takiego usunięcia.

 

8.         Organizator może zastrzec, iż użytkownicy zarejestrowani w trybie anonimowym nie mogą korzystać z systemu przy rezerwowaniu miejsc na daną imprezę.

 

9.         Dodatkowo, zgodnie z decyzją Organizatora wynikającą z troski o bezpieczeństwo uczestników imprezy, użytkownik może zostać poproszony o podanie innych danych osobowych, w tym zdjęcia w postaci cyfrowej. Dane takie będą przechowywane w systemie na obowiązujących zasadach. Do dodatkowych danych zalicza się w szczególności: numer PESEL, nazwę i numer dowodu tożsamości należące zarówno do użytkownika, jak i jego przyjaciół (znajomych) dla których nabywa on bilety. Odpowiedzialność za kompletność i rzetelność podawanych danych spoczywa na użytkowniku. Dodatkowo w przypadku zakupu biletów dla osób trzecich, użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie od przyjaciela (znajomego) upoważnienia do podania odpowiednich danych tegoż przyjaciela (znajomego) do systemu, oraz za powiadomienie go o fakcie podania powyższych danych do bazy systemu KupTicket.

 

§3. Rezerwacja

 

1.         Każdy – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z §2 ust. 8 niniejszego Regulaminu - zarejestrowany użytkownik może

– po zalogowaniu się w systemie – dokonać rezerwacji wybranych przez siebie miejsc. W wyniku dokonanej selekcji miejsc użytkownik może – poprzez działania zgodne z funkcjonalnością systemu oraz niniejszym Regulaminem i instrukcjami przekazywanymi przez system pocztą elektroniczną – dokonać nabycia biletów.

 

2.         Wybór miejsca następuje poprzez odpowiednie wskazywanie przez użytkownika na ekranie monitora tych miejsc, które – będąc oznaczone jako dostępne – znajdują się w zakresie zainteresowania tego użytkownika. W

 

przypadku użytkowników ze statusem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (NPSP) oraz osób ze znaczną niepełnosprawnością lub dzieci do lat 16 z niepełnosprawnością (EASYACCESS) zakup danego użytkownika możliwy jest tylko w sektorach z biletami o danym statusie.

 

3.         Dostępność i niedostępność miejsc jest zilustrowana w sposób charakterystyczny dla sieci internetowej (reakcja systemu, bądź jej brak na kliknięcie w określone miejsce). Przyjmuje się, iż każdy zarejestrowany użytkownik posiada podstawową wiedzę na temat działania internetu oraz zdaje sobie sprawę jak jego działania wpływają na działanie systemu (np.: działania skierowane na zakup produktu).

 

4.         Przebieg procesu rezerwacji miejsca:

 

a.       po zalogowaniu w systemie, należy wybrać konkretną imprezę, pojawi się podstrona prezentująca – w zależności od specyfiki danej imprezy- schemat widowni lub sektorów, obraz czy rysunek odpowiedni dla danej imprezy z podziałem kolorystycznym odzwierciedlającym pułapy cenowe, objaśnione w legendzie;

 

b.       na schemacie tym uwidocznione są wszystkie sektory lub miejsca, jednak te dostępne dla rozróżnienia, oznaczone są odpowiednim kolorem, obszary koloru szarego nie są dostępne;

 

c.       po wybraniu fragmentu widowni/ sektora czy innej opcji, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki danej imprezy, pojawi się bardziej szczegółowy schemat, uwzględniający stan dostępności miejsc na dany moment odświeżania strony;

 

d.       dostępne miejsca wraz z przypisanymi do nich numerami zaznaczone będą odpowiednim kolorem, odzwierciedlającym przyporządkowaną cenę i ich dostępność;

 

e.       kliknięcie w wybrane, dostępne miejsce/opcję powoduje umieszczenie odpowiedniego miejsca/opcji w koszyku i wstępne zarezerwowanie biletu - jest to pierwszy krok dokonania rezerwacji;

 

f.         inni użytkownicy, którzy chcieliby w tym momencie wybrać to miejsce zobaczą je jako niedostępne; miejsce jest przechowywane w koszyku przez czas określony dla danej imprezy- domyślnie jest to 120 minut, po usunięciu z koszyka, miejsce zostaje ponownie udostępnione innym użytkownikom;

 

g.       po zakończeniu wybierania miejsc należy przejść do KOSZYKA poprzez przycisk WIĘCEJ lub ZAMÓW i zapoznać się z pełną listą zamówionych miejsc; miejsca z listy można usuwać zaznaczając znacznik USUŃ i wciskając klawisz AKTUALIZUJ KOSZYK;

 

h.       zastrzeżenie Organizatora oraz specyfika danej imprezy, może wymagać w tym miejscu podania danych osób – przyjaciół (znajomych), dla których rezerwowane są bilety, podczas takiej operacji każdorazowo użytkownik oświadcza, że poinformował daną osobę o fakcie podania jej danych osobowych w celach weryfikacyjnych, a ta się na to zgodziła; rozumie się przez to, działanie zgodne z oświadczeniem, odpowiednia klauzula będzie każdorazowo widoczna i konieczna do potwierdzenia;

 

i.         dalej należy postępować zgodnie z logiką zakupów internetowych; dokończenie procesu rezerwacji spowoduje wygenerowanie do użytkownika informacji (także w postaci e-maila) zawierającej listę zamówionych biletów oraz instrukcje co zrobić dalej; w przypadku wyboru płatności natychmiastowych, przejście do wyboru kanału płatności, jest również potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

 

j.         w kolejnym kroku- drugim, użytkownik wybiera sposób w jaki chce otrzymać bilety, spośród dostępnych w danym momencie i na danej imprezie główne dostępne opcje to: wysyłka biletu (wybór sposobu dostawy) oraz wydruk własny biletu (wydruk z systemu kupticket.pl ), dopuszcza się też wydruk własny tak zwanego vouchera wymienialnego w kasie na bilet (również z systemu kupticket.pl ); dostępność poszczególnych opcji otrzymania biletów zależna jest od odrębnych ustaleń z Organizatorem;

 

k.       przy wyborze opcji wysyłki biletów, w tym kroku użytkownik winien upewnić się, iż wyświetlony domyślny adres dostawy zgodny jest z jego oczekiwaniami;

 

l.         w tym kroku użytkownik wybiera również sposób w jaki chce dokonać płatności za bilety, spośród dostępnych w danym momencie; dostępność rodzajów płatności oraz poszczególnych kanałów płatności

 

natychmiastowych zależna jest od osobnych ustaleń z Organizatorem oraz warunkuje ją czas pozostały do imprezy;

 

m.     w kolejnym, trzecim kroku system podsumuje złożone zamówienie; w tym miejscu użytkownik potwierdza chęć nabycia biletów oraz poprawność zamówienia, jednocześnie- zaznaczając odpowiednie znaczniki przy klauzulach- potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyraża chęć otrzymania faktury proforma, która załączona będzie w mailu informującym o dokonaniu rezerwacji;

 

n.       w zależności od wybranej opcji płatności, proces rezerwacji biletów może zakończyć się w tym miejscu wygenerowaniem potwierdzenia dokonania rezerwacji lub w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnej podstrony umożliwiającej dokonanie płatności on-line;

 

o.       w przypadku opcji płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora, po zakończeniu procesu rezerwacji, użytkownik dalej winien postępować zgodnie z poleceniami tego operatora, ukazującymi się na ekranie, celem dokonania płatności on-line za pośrednictwem odpowiednich, dostępnych narzędzi płatniczych; zaniechanie lub ominięcie tych procedur i wykonanie płatności w inny sposób niż początkowo zdeklarowany, skutkować może utratą rezerwacji;

 

p.       aby otrzymać zamówione bilety należy uiścić odpowiednią opłatę, w sposób jaki został zdeklarowany podczas składania zamówienia, przy wyborze opcji zwykłego przelewu, dyspozycji należy dokonać na konto Organizatora, zgodnie z wytycznymi z systemu kupticket.pl, otrzymanymi wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji na podany w systemie adres e-mail, przy wyborze innych sposobów płatności, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednimi komunikatami o kolejnych właściwych krokach jakie winien wykonać; w przypadku wyboru płatności natychmiastowych, przejście do wyboru kanału płatności, jest również potwierdzeniem dokonania rezerwacji;

 

q.       podczas wykonywania przelewów zwykłych, gdzie nie występuje pośrednik w płatnościach narzucający tytuł przelewu, użytkownik powinien wpisać  w tym miejscu swój identyfikator (login) w systemie oraz kod rezerwacji, celem zidentyfikowania przelewu;

 

r.         otrzymanie przez Organizatora na jego konto bankowe wpłaty w wysokości nie niższej od wymaganej oznacza potwierdzenie zakupu biletów;

 

s.       po potwierdzeniu przez system dokonania przez użytkownika zakupu biletów, otrzyma on na adres e- mailowy znajdujący się w bazie danych systemu, informację o zaksięgowaniu wpłaty(odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu – ze względu na możliwość jego edytowania przez użytkownika – spoczywa na użytkowniku), co umożliwi użytkownikowi sprawdzenie czy dokonana wpłata została uwzględniona;

 

t.         ze względu na różnorodność zasad funkcjonowania różnych systemów przyjmowania wpłat w internecie

- wprowadzenie danej formy regulowania zapłaty nie będzie dodatkowo opisywane w niniejszym Regulaminie, a do użytkownika będzie należało zapoznanie się z odpowiednimi zasadami. kupticket.pl nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowe działania takich systemów;

 

u.       dalsze czynności dystrybucyjne są realizowane po potwierdzeniu w systemie wpłaty dokonanej przez użytkownika;

 

v.       w przypadku wyboru przez użytkownika wydruku własnego, jako sposobu odbioru jest on wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie takiego wydruku; kupticket.pl zastrzega, iż wydruk własny może zostać udostępniony w terminie późniejszym, jednak nie później niż na tydzień przed planowanym wydarzeniem. Organizator może ustalić własne zasady dystrybucji biletów, informacja taka znajdzie się wtedy na stronie konkretnej imprezy Organizatora.

 

w.      przyjmuje się, że jeżeli użytkownik miał aktywną opcję samodzielnego wykonania wydruku własnego, a nie uczynił tego z przyczyn leżących po stronie użytkownika, to dostawa biletu została wykonana;  kupticket.pl nie odpowiada za niewydrukowanie, bądź nieprawidłowe wydrukowanie przez użytkownika udostępnionego biletu;

 

x.        rezerwacja łączona - w określonych przypadkach możliwe jest połączenie kilku rezerwacji w jedną wysyłkę; w takim przypadku jedna z rezerwacji staje się rezerwacją prowadzącą, do której dołączyć można kolejne rezerwacje; od tego momentu taka grupa rezerwacji traktowana jest jak jedna; w ramach połączonych rezerwacji nie można skasować rezerwacji prowadzącej.

 

5.         Odpłatna zmiana danych osobowych na biletach (w przypadku biletów imiennych) jest możliwa tylko w określonym czasie, zależnym od aktualnego statusu rezerwacji:

 

a.       przy opcji wysyłki biletów zmiany takie możliwe są jedynie dla statusów rezerwacji: ZAREZERWOWANE i ZAPŁACONE, w kolejnych etapach zmiany nie są możliwe;

 

b.       przy opcji wydruku własnego biletów lub voucherów zmiany możliwe są jedynie dla statusu ZAREZERWOWANE, w kolejnym etapie zmiany nie są możliwe;

 

c.       W wybranych imprezach dopuszcza się zmianę danych osobowych po terminach opisanych w a. oraz b. powyżej co jest osobno opisane w opisie wydarzenia i wiąże się z potrzebą odbioru „Zaświadczenia o zmianie danych osobowych”. Sposób odbioru zaświadczenia opisany jest w e-mailu potwierdzającym zmianę.

 

6.         Raz wybranych miejsc w dokonanej rezerwacji nie można zmienić; rezerwacje można usunąć do momentu zmiany statusu rezerwacji na ZAPŁACONE; Po zmianie statusu rezerwacji na ZAPŁACONE usunięcie rezerwacji jest niemożliwe;

 

7.         Organizator może ustalić inne zasady dotyczące kwestii opisanych w ustępach 5 i 6; w takim przypadku szczegóły tych ustaleń zostaną umieszczone przy opisie danej imprezy;

 

8.         KupTicket dostarcza użytkownikowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji dotyczących:

 

-    główny cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

 

łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia na to nie pozwala- sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

 

minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

 

9.         kupticket.pl przekazuje użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:

 

-informacje określone w art. 12 Ustawy (3), chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

 

10.      W przypadku dokonania przez użytkownika kilku rezerwacji, wpływające środki księgowane będą zgodnie z tytułem przelewu zawierającym identyfikator (login) w systemie oraz kod rezerwacji, w przypadku braku pełnego i jednoznacznego opisu wpłaty, wpływy będą księgowane do rezerwacji według kolejności ich dokonania, począwszy od najwcześniejszej.

 

11.      Użytkownik staje się posiadaczem praw do zarezerwowanych biletów w momencie zmiany statusu odpowiedniej rezerwacji na ZAPŁACONE. kupticket.pl nie odpowiada za skutki zdarzeń uniemożliwiających bądź opóźniających nadanie powyższego statusu, w szczególności za usunięcie nieopłaconych rezerwacji.

 

12.      Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży.

 

 kupticket.pl informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 

kupticket.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników i/lub zamówień w których użytkownicy podają nieprawdziwe dane osobowe lub zachodzi podejrzenie zakupu w celu dalszej odsprzedaży. W razie braku wyjaśnienia ze strony użytkownika konta mogą być blokowane, a zamówienia anulowane.

 

13.       kupticket.pl ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Wydarzeniu.

 

14.      Organizator danej imprezy honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 

15.      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, kupticket.pl zastrzega możliwość sporządzenia i wysyłki faktur w dowolnym formacie m. in. w formacie PDF na adres e-mail Użytkownika.

 

 

 

§4. Dystrybucja biletów

 

1.         Dystrybucja biletów zostanie rozpoczęta (niezależnie od wybranej formy odbioru/ dostawy) po upływie ustalonego czasu od zamknięcia etapu rezerwacji. Dokładne terminy rozpoczęcia dystrybucji będą podawane przy opisie danej imprezy. Wcześniejsze otrzymanie biletów nie jest możliwe. Użytkownik może śledzić status swojej rezerwacji po zalogowaniu się w systemie. Opis tego statusu będzie jednoznacznie informował użytkownika o stanie jego rezerwacji. Wszelkie zmiany adresu wysyłkowego są możliwe jedynie dla statusów: ZAREZERWOWANE oraz ZAPŁACONE. W przypadku pozostałych statusów zmiany adresu wysyłki będą bezskuteczne dla danej rezerwacji.

 

2.          kupticket.pl na stronach internetowych , przy opisie danej imprezy) wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania. Standardowo opcja dostawy za pośrednictwem poczty jest dostępna do 2 tygodni przed imprezą, natomiast opcja dostawy za pośrednictwem firmy Kurierskiej jest dostępna do tygodnia przed imprezą, opcja dostawy w formie wydruku własnego, dostępna jest do dnia imprezy włącznie. Generalnym założeniem jest zachowanie okresu wyprzedzenia pomiędzy dokonaniem wysyłki a datą imprezy, tak aby użytkownik miał realną szansę otrzymania biletów przed imprezą, występujące w tym okresie dni świąteczne czy inne okoliczności (dni wolne od pracy), które mogłyby mieć wpływ na terminowość dostawy przez firmę zewnętrzną, mogą spowodować korektę powyższych terminów.

 

3.         W sytuacji w której, zaistnieje ryzyko, iż użytkownik nie otrzyma swoich biletów na czas poprzez wybraną przez siebie formę dostawy, kupticket.pl może zmienić formę dostawy na taką, która umożliwi dostawę biletów użytkownikowi na czas, o czym użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Jeśli w wyniku takiej zmiany kupticket.pl nie poniesie dodatkowych kosztów dostawy i powstanie dodatnia różnica w kosztach dostawy, po pomniejszeniu jej o koszt nowej formy dostawy, zostanie ujawniona jako nadpłata na koncie użytkownika względem danego Organizatora.

 

4.         Zmiana formy dostawy nie jest zmianą umowy. W sytuacji, gdy przesyłka z biletami wróci do , z powodu niedokonania doręczenia z przyczyn leżących po stronie użytkownika, wówczas kupticket.pl podejmie działania, aby umożliwić użytkownikowi otrzymanie biletów przed imprezą. Forma ponownego doręczenia zależna będzie od

 

konkretnej sytuacji, czasu pozostałego do imprezy oraz dostępnych form biletów na daną imprezę. O formie i szczegółach (np. czasie i miejscu) użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

5.         Niedoręczenie przesyłki z przyczyn leżących po stronie użytkownika (np. podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych) skutkować będzie obciążeniem kosztami ewentualnego ponownego doręczenia. Organizator zastrzega, że ponowne nadanie przesyłki nie może odbywać się w formie wysyłki pobraniowej.

 

6.         W przypadku opcji wydruku własnego lub odbioru w dniu imprezy, kupticket.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewydrukowanie lub nieodebranie przez użytkownika biletów, z przyczyn leżących po stronie użytkownika.

 

7.         Dystrybucja biletów jest realizowana w sposób wybrany przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Raz wybranej metody dostarczenia użytkownikowi biletów nie można zmienić, jednak KupTicket dołoży wszelkich starań aby nieprzewidziane sytuacje były rozstrzygane na korzyść użytkownika (o ile będzie to możliwe bez ponoszenia przez kupticket.pl kosztów z tego tytułu). Jeżeli użytkownik dokonał połączenia rezerwacji, a przynajmniej jedna z nich nie została prawidłowo opłacona, to realizacja wysyłki całej grupy połączonych rezerwacji zostanie wstrzymana, aż do pełnej zapłaty lub skasowania nieopłaconych rezerwacji przez użytkownika lub system (nie dotyczy rezerwacji prowadzącej).

 

8.         W przypadku wyboru wydruku własnego jako sposobu dystrybucji  kupticket.pl nie wysyła do użytkownika biletów w postaci materialnej, tym samym dystrybucję biletów w formie wydruku własnego uznaje się za dokonaną w momencie zmiany statusu rezerwacji na ZAPŁACONA: MOŻNA WYDRUKOWAĆ BILETY, niezależnie od tego czy użytkownik fizycznie wydrukował udostępniony bilet.

 

9.         Szczegóły dotyczące każdego z możliwych w danej sytuacji sposobów dystrybucji będą dostępne dla użytkownika w momencie wyboru danego sposobu dystrybucji.

 

10.      W razie wybrania przez użytkownika anonimowego trybu rejestracji, jedyną dostępną formą dystrybucji nabytych biletów może być wydruk własny lub odbiór osobisty, w punkcie który zostanie do tej czynności wybrany lub wyznaczony dla danej imprezy. Warunkiem otrzymania biletów jest w tej sytuacji podanie numeru odbiorczego oraz – na żądanie obsługujących proces wydawania biletów – kodu rezerwacji, na podstawie którego została dokonana wpłata za zarezerwowane bilety, w przypadku dostępności wydruku vouchera, otrzymanie biletów możliwe będzie za okazaniem niniejszego vouchera. W razie niezgodności ze sobą obu informacji bilety mogą nie zostać wydane.

 

11.      W zakresie poszczególnych sposobów dystrybucji biletów użytkownik będzie otrzymywał stosowne instrukcje pocztą elektroniczną. Stosowanie się do tych instrukcji pozwoli użytkownikowi na bezpieczne nabywanie biletów przy użyciu systemu. W celu umożliwienia użytkownikowi interweniowania w sprawie przesyłki w firmie mającej ją dostarczyć, kupticket.pl mieści w systemie informacje niezbędne do poszukiwania przesyłki przez użytkownika. Informacja taka zostanie również wysłana do użytkownika listem elektronicznym, jednak kupticket.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez użytkownika takiego e-maila.

 

12.      Podczas dokonywania rezerwacji w systemie zabrania się korzystania z automatów lub programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, które ingerują w działanie oprogramowania w celu automatycznego dokonania rezerwacji w systemie, niezależnie od tego czy zostały zakupione komercyjnie czy opracowane przez osobę prywatną. kupticket.pl kontroluje i weryfikuje proces składania rezerwacji oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dana rezerwacja lub zakup przeprowadzono przy pomocy specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania rezerwacji, dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, kupticket.pl ma prawo anulowania danego zamówienia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie. W przypadku otrzymania wpłaty za rezerwację dokonaną przy pomocy automatu, zwrot należności nastąpi tylko na rzecz użytkownika zarejestrowanego w trybie pełnym. Zwrot należności na rzecz użytkownika zablokowanego konta z powyższego powodu może nastąpić tylko po zatwierdzeniu przez kupticket.pl tożsamości użytkownika. Zatwierdzenie tożsamości użytkownika odbywa się za pomocą przesłania na adres e-mail kupticket.pl czytelnego skanu lub zdjęcia dowodu osobistego osoby podającej się za użytkownika.

 

13.      kupticket.pl z ważnych przyczyn w ramach danej imprezy może zaproponować użytkownikowi systemu inne miejsca od faktycznie zarezerwowanych, a w razie braku zgody na zmianę kupticket.pl  ma prawo odstąpić od umowy za zwrotem użytkownikowi systemu dokonanej wpłaty. Z ważnych i niezależnych od kupticket.pl  przyczyn skutkujących niemożliwością zapewnienia użytkownikowi systemu zarezerwowanego, ani żadnego innego miejsca przez kupticket.pl  może on również w każdym czasie odstąpić od umowy za zwrotem użytkownikowi systemu dokonanej wpłaty.

 

14.      Jako że kupticket.pl  nie jest organizatorem imprez i wykonuje wyłącznie czynności w zakresie obsługi rezerwacji i dystrybucji biletów, zastrzega iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące danej imprezy, lecz nie związane z powyższymi czynnościami (jeżeli w niniejszym Regulaminie nie wskazano odmiennie) należy kierować wyłącznie do Organizatora danej imprezy.

 

§5. Warunki finansowe

 

1.         Korzystanie z systemu jest bezpłatne do momentu dokonania przez użytkownika jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Organizatora lub dokonania płatności w jakiejkolwiek innej dopuszczonej przez system formie. Dopuszcza się jednak aby niektóre z opcji dostępnych w systemie były dodatkowo płatne na warunkach określonych w danej opcji.

 

2.         Konsument potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez użycie przycisku "kupticket.pl"

 

3.         Użytkownik dokonuje wpłaty (lub reguluje należność w inny sposób) w wysokości będącej sumą następujących składników:

 

a.       łączna wartość zarezerwowanych miejsc w cenach ustalonych przez Organizatora;

 

b.       koszt rezerwacji zależny od ilości zarezerwowanych miejsc;

 

c.       koszt dystrybucji w wysokości zależnej od wybranego sposobu odbioru biletów;

 

d.       koszt operacyjny;

 

e.       ewentualnie inne jasno określone opłaty;

 

4.         kupticket.pl na stronach internetowych wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności

 

5.         Koszty dokonania zapłaty ponosi użytkownik.

 

6.         Sposób dokonywanej płatności ma wpływ na termin jej zaksięgowania w systemie; kupticket.pl udostępnia poszczególne kanały płatności w zależności od czasu jaki pozostał do imprezy, finalnie pozostawiając jedynie natychmiastowe.

 

7.         kupticket.pl dokonuje stosownego rozliczenia z Organizatorem na mocy osobnej umowy.

 

8.         Dokonanie wpłaty w dniu dokonania rezerwacji gwarantuje użytkownikowi udział w imprezie, na którą opłacił w ten sposób zarezerwowane miejsca. Jednak, kupticket.pl  ani Organizator nie gwarantują, iż w razie dotarcia wpłaconych środków później niż w terminie ważności rezerwacji (która wynosi min. 12 godzin), użytkownik będzie mógł uczestniczyć w imprezie na miejscach, które zarezerwował.

 

9.         W razie dokonania przez użytkownika zapłaty bez wskazania kodu rezerwacji i/lub loginu - ewentualne zaliczanie takiej wpłaty na poczet posiadanych przez użytkownika niezapłaconych rezerwacji będzie dokonywane (o ile w ogóle będzie możliwe ustalenie komu przyporządkować taką zapłatę) począwszy od najwcześniej dokonanej rezerwacji.

 

10.      W razie powstania nadwyżki na korzyść użytkownika, kupticket.pl ujawni wartość tej nadwyżki w systemie i/lub przekaże Organizatorowi informację o zaistniałej sytuacji. Użytkownik posiadający nadwyżkę ma możliwość wnioskowania o jej zwrot poprzez spełnienie wymagań wynikających z przepisów podatkowych oraz

 

wypełnienie on- line odpowiedniego formularza z podaniem numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot przedmiotowej nadwyżki. Niewypełnienie formularza zwrotu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika woli pozostawienia nadwyżki do zaliczenia na poczet późniejszych rezerwacji dokonanych w systemie przez użytkownika na imprezę danego Organizatora. Zwrot zostanie dokonany krajowym przelewem bankowym przez kupticket.pl lub Organizatora w zależności od szczegółów transakcji, której zwracana nadwyżka dotyczy.

 

11.      Wszelkie zwroty i uzgodnienia sald będą dokonywane w ciągu 30 dni, od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

12.      W razie dokonania przez użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem systemu na konto Organizatora jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rezerwacji, ani niestanowiącej wpłaty z tytułu funkcjonowania systemu – kupticket.pl  lub Organizator dokona zwrotu tej wpłaty, pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób, na zasadach opisanych w § 6 ust. 6 Regulaminu.

 

13.      W przypadku odwołania imprezy lub przeniesienia jej na inny termin użytkownik może w terminie 2 miesięcy wystąpić z wnioskiem o zwrot wpłaconych kwot.

14.      Zwrotom z pkt 1 podlegają następujące kwoty:

 

a.       Bilety – pełna kwota

b.       Koszty dostawy – tylko podstawowa (najtańsza) opcja wysyłki

15.      Zwrotom z pkt. 1 nie podlegają:

 

a.       Dodatkowe koszty płatności

b.       Opłaty manipulacyjne

 

16.      Realizując zwroty zagraniczne, od zwrotu potrącana jest kwota 5zł, a od zwrotów krajowych kwota 1zł tytułem kosztów przelewu.

17.      W przypadku przeniesienia imprezy na inny termin, gdy na koncie użytkownika pojawiła się nadpłata, może on ubiegać się o jej zwrot. Roszczenie to przedawnia się po upływie 10 lat.

 

§6. Rezygnacja

 

1.         Rezygnacja z zarezerwowanych biletów jest możliwa dopóki status w systemie nie zmieni się na ZAPŁACONE.

 

2.         kupticket.pl nie przyjmuje zwrotów opłaconych biletów, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §6 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 

3.         Użytkownik systemu  kupticket.pl nie ma prawa do zwrotu opłaconych biletów zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy (3).

 

4.         Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za zwrotem jego ceny, w sytuacji, gdy dojdzie do istotnej zmiany terminu imprezy (tj. ponad 2 godziny), jej odwołania, wydania zakazu udziału publiczności, czyli z przyczyn niezależnych od użytkownika, z zastrzeżeniem treści ust.13 i 14.

 

5.         Użytkownik winien złożyć oświadczenie do czasu w terminie 14 dni od daty imprezy. Oświadczenie może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

6.         kupticket.pl  po otrzymaniu oświadczenia w formie elektronicznej użytkownika przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku

 

7.         Wniesione: koszty rezerwacji i inne opłaty nie będą zwracane.

 

8.         W przypadku zwrotów wpłat dokonanych poprzez zewnętrzne systemy płatności, koszty wykonania tych operacji, leżące po stronie użytkownika, również nie będą zwracane.

 

9.         Wszelkie zwroty realizowane na rzecz użytkownika systemu będą dokonywane jedynie w przypadku dokonania pełnej rejestracji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację danych osobowych i adresowych użytkownika systemu, a w przypadku rejestracji anonimowej po dokonaniu przez użytkownika systemu uzupełnienia swych danych wymaganych przez tryb pełny w sposób, o którym mowa wyżej.

 

10.      kupticket.pl zastrzega, iż w przypadku gdy dane użytkownika występującego o zwrot, budzą wątpliwości (np.: niezgodność danych użytkownika występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu KupTicket może zażądać udokumentowania tożsamości osoby żądającej zwrotu.

 

11.      Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jednak nie ujmuje to prawu użytkownika do przekazania praw wynikających z nabycia biletów innej osobie, za wyjątkiem biletów imiennych lub gdy Organizator postanowi inaczej. W każdym przypadku użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiego przekazania.

 

12.      Organizator może ustalić własne warunki dotyczące zwrotów oraz przekazywania biletów imiennych. W takim przypadku odpowiednie informacje znajdą się w opisie danej imprezy.

 

13.      kupticket.pl wskazuje, że podmiotem odpowiedzialnym w zakresie zwrotu biletów jest Organizator. Wobec powyższego kupticket.pl związany jest oceną Organizatora co do zaistnienia przesłanek dokonywania zwrotu biletów, wskazanych w ust.4. W sytuacji gdy Organizator poinformuje kupticket.pl , iż nie zachodzą podstawy do zwrotu biletów za daną imprezę lub nie przekaże na jego rzecz odpowiednich środków finansowych pozwalających na dokonanie zwrotów, kupticket.pl  niezwłocznie poinformuje o tym użytkownika. W takim przypadku wszelkie reklamacje i żądania z tytułu zwrotu biletów należy kierować do Organizatora.

 

14.      Organizator może ustalić odmienne zasady zwrotu biletów, informacja taka znajdzie się wtedy na stronie konkretnej imprezy Organizatora w systemie kupticket.pl . Zasady te znajdą zastosowanie dla użytkownika w zakresie w jakim są korzystniejsze od odkreślonych w niniejszym Regulaminie.

 

§7. Reklamacje

 

1.         Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

 

2.         W każdym innym wypadku stroną, do której należy złożyć reklamację jest Organizator.

 

3.          kupticket.pl obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które kupticket.pl odpowiedzialności nie ponosi.

 

4.         Zakres odpowiedzialności kupticket.pl z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem systemu jest zależny od okoliczności i będzie rozpatrywany z zachowaniem dbałości o interesy stron.

 

5.         Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu imprezy oraz wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Imprezy, powinny być zgłaszane przez Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora Imprezy. kupticket.pl w przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Imprezy, przekaże reklamację do Organizatora.

 

6.         Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, przy czym reklamacje dotyczące braku miejsca uwidocznionego na bilecie z jednoczesnym brakiem możliwości zajęcia innego, nie gorszego miejsca, muszą być udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości. Dopuszcza się udokumentowanie w formie zdjęcia z aparatu fotograficznego, z telefonu z funkcją aparatu fotograficznego, oświadczenia osoby reprezentującej Organizatora. kupticket.pl nadmienia, iż wszystkie dokumentacje w tej kwestii były uznawane za dowody niebudzące wątpliwości.  kupticket.pl nie odpowiada za skutki działań Organizatora i osób reprezentujących go w zakresie dostępnych i zajmowanych miejsc na widowni, chyba że wynikają one z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kupticket.pl.

 

7.         Reklamacja złożona bez udokumentowania faktu skorzystania z systemu i dokonania zapłaty nie podlega rozpatrzeniu.

 

8.         W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji użytkownik zobowiązany jest do spełnienia wymagań wynikających z przepisów podatkowych oraz wypełnienie on- line odpowiedniego formularza z podaniem numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot wpłaty, której dotyczy reklamacja.

 

9.         W żadnym wypadku kupticket.pl nie jest zobowiązany do wydania duplikatów biletów.

 

10.      Reklamacje można składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.

 

11.      kupticket.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu, niezgodności działania systemu, wynikającego z niestandardowych (nie spełniających wymagań o których mowa w §1 ust. 3)ustawień konfigurujących komputer użytkownika i związanych z nimi nieprawidłowości rezerwacji i dystrybucji biletów.

 

12.      Reklamacje rozpatrywane będą po ich otrzymaniu na piśmie bądź drogą elektroniczną, z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.

 

13.      Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie chyba, że okoliczności mogące mieć wpływ na jej rozpatrzenie wymagają dokonania dodatkowych czynności.

 

14.      kupticket.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania stron pośredniczących w przekazywaniu wpłat z tytułu dokonanych rezerwacji, w tym także za wynikające z tego usunięcie nieopłaconych rezerwacji.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

1.         Administratorem danych w rozumieniu Ustawy (2) jest Spółka.

 

2.         Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Organizatora stanowi jednoznaczną zgodę użytkownika na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi.

 

3.         Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Czynności tych dokonać można korzystając z opcji „Moje Konto” po zalogowaniu się w systemie. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie użytkownik.

 

4.         Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez kupticket.pl, a zarejestrowani użytkownicy otrzymują informację o zmianach pocztą elektroniczną lub poprzez informację umieszczoną na stronie, widoczną po zalogowaniu a przed złożeniem zamówienia, wymagającą potwierdzenia zapoznania się z nią. Do zamówień złożonych przed zmianą niniejszego regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy regulaminu.

 

5.         Organizator może określić własne warunki oraz regulamin zakupu biletów, zgodny z obowiązującym prawem, w takim przypadku, gdy zapisy regulaminów są sprzeczne, decydują warunki i zapisy regulaminu Organizatora. Regulamin taki, bądź odnośnik do regulaminu zostanie umieszczony na stronie imprezy danego Organizatora w systemie kupticket.pl .

 

6.         kupticket.pl zastrzega, że nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację imprezy, nie ponosi też odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie imprezy. W związku z powyższym kupticket.pl jako pośrednik w sprzedaży biletu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł użytkownik w związku z imprezą, na którą zakupił bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty poniesione przez użytkownika w związku z realizacją imprezy, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia w powyższym zakresie powinny być kierowane do Organizatora.

 

7.         Spory pomiędzy kupticket.pl a użytkownikiem systemu będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

 

8.         Właścicielem niniejszego Regulaminu jest Wafelek Sp. Z O.O z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zagonowej 36 w Łodzi. (91-232 Łódź), KRS 0000677240, REGON 367250847, NIP 9471990248. Wykorzystanie jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.